Postępowanie podatkowe

Prowadząc własną działalność gospodarczą należy liczyć się z koniecznością rozliczenia z urzędem skarbowym. Niestety nie jest to zawsze takie proste, gdyż przepisy prawa podatkowego należą do jednych z najbardziej zawiłych, a ich zastosowanie w praktyce często jest przedmiotem wielu rozważań.

Czym jest postępowanie podatkowe? 

Postępowanie podatkowe jest to szczególny rodzaj postępowania administracyjnego, które prowadzone jest przez organ podatkowy. Celem postępowania podatkowego jest określenie wymiaru podatku. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stanowi, iż postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a także w przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Zasady w postępowaniu podatkowym.

W Ordynacji podatkowej znajdziemy liczne zasady, którymi w trakcie postępowania powinien kierować się organ. W szczególności należy wskazać zasadę praworządności, czynnego udziału stron w postępowaniu czy szybkości postępowania. Naruszenie wspomnianych zasad może powodować wadliwość przyjętego przez organ rozstrzygnięcia, co w konsekwencji będzie stwarzało podstawy do jego uchylenia.

Jakie działania może podjąć osoba objęta postępowaniem?

W toku postępowania można wnioskować o przeprowadzenie dowodów, jak również brać udział w ich przeprowadzaniu. Pozostawanie biernym może często wiązać się z niekorzystnym dla nas rozstrzygnięciem, dlatego należy korzystać z uprawnień, które nam w trakcie postępowania przysługują. Istotne jest także to, że strona ma prawo wglądu w akta sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii. 

Dwuinstancyjność postępowania.

Należy również pamiętać, iż postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Oznacza to, iż przysługuje nam uprawnienie do żądania ponownego rozpatrzenia sprawy. Organ odwoławczy zobowiązany będzie nie tylko do kontroli rozstrzygnięcia organu niższego stopnia, ale także do merytorycznego zbadania sprawy.

Pandemia COVID-19, a postępowanie podatkowe.

W czasie pandemii przedsiębiorcy w szczególności powinni pamiętać o art. 67a Ordynacji podatkowej, który umożliwia podatnikowi złożenie wniosku, uzasadnionego ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o odroczenie bądź umorzenie zaległości podatkowej. 

Należy jednak podkreślić, że obecnie kontrole i postępowania podatkowe są dalej prowadzone i nie ulegają zawieszeniu pomimo trwającej pandemii.

Warte podkreślenia jest również to, iż podatnikowi przysługuje uprawnienie do ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika . Postępowaniu podatkowemu często towarzyszą spore emocje, dlatego warto wspomóc się radą doświadczonej osoby, która będzie działała w naszym imieniu, jednocześnie w pełni wykorzystując przysługujące nam prawa. 


Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe świadczone przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński to kompleksowa pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz rozwiązywaniu problemów prawno – podatkowych.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Outsourcing finansowo księgowy

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Paweł Wysiński zajmuje się kompleksowo obsługą księgową małych oraz średnich firm, a także sprawami kadrowo – płacowymi. Dodatkowo pomagamy równiez nowo powstającym podmiotom zarejestrować działalność gospodarczą.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej

Porady podatkowe ONLINE

Kancelaria udziela porad podatkowych online i opinii prawno – podatkowych przez Internet.

Czytaj więcej Dowiedz się więcej