Program Dobrowolnych Odejść z PIT

Powrót


Odprawa wypłacona pracownikowi w ramach Programu Dobrowonych Odejść nie jest odszkodowaniem, ale zapłatą za rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 2 sierpnia 2017 r. (II FSK 2226/16).

Przypomnijmy, iż spór z organami podatkowymi sprowadza się do tego, czy odprawa wypłacona przez firmę odchodzącemu pracownikowi na podstawie porozumienia w związku z uchwalonymi przez spółki programami dobrowolnych odejść jest zwolniona z podatku.

W omawianej sprawie mężczyzna twierdził, że został wytypowany do redukcji w związku z restrukturyzacją firmy i likwidacją jego stanowiska pracy. Uważał więc, że nie miał wyjścia – mógł albo podpisać porozumienie w ramach PDO, albo pracodawca i tak by go zwolnił. Wybrał to pierwsze rozwiązanie, bo wiązało się z otrzymaniem określonych pieniędzy. Podatnik twierdził, że były pracodawca wypłacił mu w ten sposób odszkodowanie za zwolnienie, które jest zwolnione z podatku dochodowegona podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Organy podatkowe uważały natomiast, że nie jest to żadne odszkodowanie, rekompensata ani zadośćuczynienie, ale odprawa przyznana na podstawie dobrowolnego porozumienia zawartego między stronami. Zostało ono bowiem zawarte z inicjatywy podwładnego, stosunek pracy został rozwiązany za porozumieniem z przyczyn niedotyczących pracownika i zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie zwolnień grupowych. Organy wyjaśniły, że tylko bezprawne zachowania pracodawcy mogą rodzić obowiązek odszkodowawczy. Wypowiedzenie umowy o pracę zgodnie z przepisami nie ma takiego skutku. Sądy stanęły po stronie spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyjaśnił, że zwolnienie z PIT nie obejmuje odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 192 ze zm.). Świadczenie ustalone w regulaminie zakładowym ma charakter odprawy, a nie odszkodowania czy zadośćuczynienia. A więc podatnik musi zapłacić podatek od otrzymanej odprawy. 

 

Paweł Wysiński 

Doradca Podatkowy 12752